Black Lives Matter zaait haat en verdeeldheid

14-07-2020 12:15

Black Lives Matter is een satanische beweging die haat en verdeeldheid zaait. Hierdoor dreigt de roeping van de westerse beschaving te verdwijnen. Die roeping is vrijheid, broederlijkheid en gelijkheid in de wereld te brengen. Black Lives Matter is rancune, een roep tot wraak en vergelding en er komt niets constructiefs uit. Dit herinnert mij aan de jaren dat ik als pedagoog in Congo heb gewerkt. Ook daar kon een kleine groep haatzaaiers een heel land naar de knoppen helpen. De wreedheden die toen gebeurden en nog steeds voortwoekeren in Oost-Kongo zijn het duizendvoudige wat onder koning Leopold II zou gebeurd zijn.

We hebben de morele plicht Black Lives Matter een halt toe te roepen. In westerse landen is er het minst racisme, hebben vrouwen en homo’s de meeste vrijheid, wordt de rijkdom het rechtvaardigst verdeeld. Nergens is er meer vrijheid van meningsuiting. Nergens worden gevangenen zo humaan behandeld. Nergens is een hoogwaardige ziekenzorg voor allen beschikbaar. Vrijheid, broederlijkheid en gelijkheid is in de westerse landen inderdaad nog het best gerealiseerd. Dat moeten we kost wat kost beschermen en koesteren. Als de haat zou winnen, dan kan het Westen falen in haar roeping om vrijheid, broederlijkheid en gelijkheid overal in de wereld te doen zegevieren.

Er kan niet genoeg gewaarschuwd worden tegen de kwalijke gevolgen van het antiracisme-debat. Het lijkt allemaal zo mooi: alle rassen gelijk behandelen, niemand discrimineren omwille van zijn afkomst of huidskleur, de grenzen openen voor al wie vlucht uit landen waar mensen als slaven worden behandeld, gediscrimineerd worden, vervolgd worden of geen toekomstperspectief hebben. Het probleem is dat we ons schuldig moeten voelen als we het niet doen. Hier treedt verwarring op tussen onze ethische plicht en wat binnen onze mogelijkheden ligt. Gaat wat van ons wordt verwacht boven wat voor ons mogelijk is, dan komt er weerstand. We komen op die manier in een vicieuze cirkel terecht: gelijke behandeling van iedereen leidt tot frustraties, die frustraties leiden tot racisme en dan komt de dwang om iedereen gelijk te behandelen.

Een paar voorbeelden kan dit verduidelijken. Worden op een school immigrantenkinderen van harte verwelkomd, dan moet op den duur de aandacht van de leerkracht vooral naar die kinderen gaan. Ze kennen namelijk de taal niet en thuis wordt hun intellectuele ontwikkeling onvoldoende gestimuleerd. Ouders van blanke kinderen trekken weg; desnoods verhuizen ze naar een dorp weg van de stad. Er ontstaat discriminatie tussen witte en zwarte scholen. De overheid doet pogingen om blanke ouders te dwingen hun kinderen in te schrijven op scholen met veel allochtone leerlingen.

De woningnood is een ander frappant voorbeeld. Hoe meer huizen worden toegewezen aan asielzoekers, hoe groter de frustratie bij blanke Nederlanders die al jaren op de wachtlijst staan. De overheid dwingt de gemeenten om asielzoekers woningen te geven in naam van de gelijke behandeling van ieder burger. De autochtonen voelen zich echter ongelijk behandeld en dat gevoel is terecht.

Antiracisme is prachtig zolang er geld genoeg is om iedereen tevreden te stellen. Dat laatste komt in het gedrag. In het najaar zal duidelijk worden welke ramp op de arbeidsmarkt het gevolg is van de coronapandemie. De volgende jaren moeten vele miljarden besteed worden om de gevolgen van de klimaatverandering aan te kunnen. Het geld moet ergens vandaan komen. Het einde van de welvaartsstaat zoals we die al decennia lang kennen, lijkt in zicht. Wie zal daarvan de schuld krijgen?

Aan het socialisme hebben we ontzettend veel te danken. In Nederland was er een harmonieuze samenwerking met het kapitalisme. Dat was niet moeilijk zolang de aardgasbaten potverteren mogelijk maakten. Ook dat is voorbij. We doen nog even alsof we op de oude voet kunnen doorgaan.

Waar ligt de oplossing? Het lot van de wereld ligt in handen van de rechtvaardigen. Alleen zij kunnen de haatdragers en rancuneuzen de mond snoeren. Hier ligt een taak voor onze regeringsleiders en de kerkgemeenschappen. Het gaat fout als zij meeheulen met de satanische krachten die haat en verdeeldheid zaaien. We hebben leiders nodig die de trots op onze beschaving teruggeven, die opkomen voor de idealen waar de westerse beschaving voor staat en die de burgers weten te inspireren om onze tradities, onze normen en waarden met hand en tand te verdedigen. Ook Zwarte Piet.


TPO Podcast vrijdag: slechts 1 euro

TPO Podcast

TPO Podcast 512 met Verkennen Veelo en Gom Brussen

Lees verder

TPO Podcast 510 met Verkiezingen Veelo en Formatie Brussen

Lees verder

TPO PODCAST 486